Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
05 Nov 2014

Hoeveel moet u bijbetalen van Staatssecretaris Wiebes?

Teleurstelling alom vorige week over een naheffing van de Belastingdienst die zo’n zes miljoen Nederlanders volgend jaar moeten betalen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd waarin per inkomensgroep staat om welke bedragen het precies gaat.

Gemiddeld moet er over 2014 inderdaad zo’n 150 euro worden bijbetaald, zoals vorige week al bekend werd. Maar de bedragen variëren nogal per inkomensgroep. Zo betaalt iemand met een bruto jaarsalaris van 56,495 euro, met vakantietoeslag én dertiende maand in totaal 321 euro bij. Voor werkenden met vakantietoeslag, maar zonder dertiende maand is dat maximaal 74 euro. In de lagere inkomensgroepen zijn er mensen die juist geld ontvangen. Iemand met een inkomen van 15.000 euro per jaar met vakantietoeslag en dertiende maand krijgt bijvoorbeeld 201 euro terug.

Wiebes benadrukt dat het om indicaties gaat en niet om definitieve bedragen. Ook kunnen de bedragen hoger uitvallen als iemand bijvoorbeeld een forse bonus heeft ontvangen. Reden voor de naheffing is achterstallig werk bij de fiscus (de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen kon niet meer volledig verwerkt worden in de loonbelastingtabellen voor 2014 en in de voorlopige aanslag 2014).

Aftrekposten kunnen de bijbetaling wel beïnvloeden. De effecten zullen kleiner zijn als de aftrekposten (voor een deel) in het afbouwtraject van de algemene heffingskorting vallen (van € 19.645 tot € 56.495). Als de aftrekposten en de renteaftrek tezamen meer bedragen dan het vakantiegeld en de bijzondere beloning kunnen die posten zelfs leiden tot een teruggave bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Voor de arbeidskorting geldt dit niet, omdat daarvoor het inkomen uit arbeid de grondslag vormt, en daar hebben aftrekposten en de hypotheekrenteaftrek geen invloed op.

Checkbrutonetto heeft een berekening toegevoegd van deze naheffing specifiek voor uw situatie. Wij houden hierin wel rekening met de hypotheekrenteaftrek. In het tabblad "Uw Situatie" kunt u zien hoeveel u per persoon moet bijbetalen, of wellicht gaat ontvangen.

Naheffing voor uw situatie.
Naheffing voor uw situatie.


In het tabblad "Grafiek" laten we deze naheffing zien in een grafiek voor alle verschillende inkomens.

Naheffing in een grafiek voor alle verschillende inkomens.
Naheffing in een grafiek voor alle verschillende inkomens.


Onze berekeningen komen overeen met de volgende tabellen uit het overzicht van Staatssecretaris Wiebes van Financiën) waarbij verondersteld is dat er geen aftrekposten zijn en geen hypotheekrenteaftrek is:

Naheffing met alleen vakantiegeld.
Naheffing met alleen vakantiegeld.


Naheffing met vakantiegeld en dertiende maand.
Naheffing met vakantiegeld en dertiende maand.


Details uitleg naheffing:

Bij de inhouding van loonheffing is het zo dat op het maandloon 1/12e deel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting wordt verrekend. Op deze wijze wordt de volledige loonheffingskorting verrekend gedurende het jaar. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Bij de inhouding van loonheffing over het vakantiegeld en over gratificaties (zoals een bonus of een dertiende maand) wordt evenwel geen rekening gehouden met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. In een situatie waarbij geen sprake is van een afbouw is dat ook terecht omdat bij de inhouding over het maandloon reeds 12 keer 1/12e deel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting is verrekend. Met de invoering van de afbouw in de arbeidskorting is deze systematiek niet aangepast vanwege het in eerste instantie geringe afbouwbedrag. Nu de afbouw van de algemene heffingskorting wordt ingevoerd en de afbouw van de arbeidskorting in het jaar 2013 is vergroot en vanaf 2014 stapsgewijs nog verder doorloopt, kan het zo zijn dat door het hogere loon inclusief vakantiegeld en gratificaties de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting in de inhoudingssfeer onvoldoende tot zijn recht komt.

In de rekenregels voor de inhouding van loonheffing wordt voor de arbeidskorting rekening gehouden met vakantiegeld door het maandloon voor de toepassing van de in aanmerking te nemen arbeidskorting te verhogen met een factor 1,08. Hierdoor wordt gedeeltelijk gecompenseerd voor het feit dat in de tabel bijzondere beloningen geen rekening wordt gehouden met de arbeidskorting. Een dergelijke regeling voor de algemene heffingskorting over het vakantiegeld zal ook worden ingevoerd vanaf het jaar 2015. Deze methode die nu gebruikt wordt voor het vakantiegeld is alleen maar in die situatie mogelijk omdat het vakantiegeld in alle gevallen 8% van het loon bedraagt. Voor gratificaties geldt dat die niet per definitie een bepaald, vast percentage van het loon bedragen. Om die reden is deze methode voor gratificaties onbruikbaar.

Daarbij komt dat voor mensen met flinke aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek) geldt dat zij in de inkomstenbelasting juist een lager inkomen hebben dan het loon waarmee bij de inhouding van loonheffing en de berekening van de loonheffingskorting is gerekend. Voor deze groep geldt dan dat zij in de loonheffingssfeer - vanwege de afbouw op basis van een hoger loon dan het verzamelinkomen in de inkomstenbelasting - te weinig algemene heffingskorting hebben genoten. Dit geldt niet voor de arbeidskorting omdat die ook in de inkomstenbelasting wordt berekend op basis van het arbeidsinkomen. Deze qua aantallen flinke groep zal dus eerder meer terug krijgen dan dat moet worden bijbetaald.

De inhouding van loonheffing op het periodieke loon (bijvoorbeeld maandelijks of vierwekelijks) vindt plaats op basis van de witte tabel bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en op basis van de groene tabel bij loon uit vroegere dienstbetrekking. De afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting wordt in die witte tabel meegenomen. In de groene tabel wordt rekening gehouden met de afbouw van de algemene heffingskorting. In de tabel voor bijzondere beloningen (die van toepassing is op tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend) wordt de heffingskorting – en dus ook de afbouw – niet meegenomen, omdat in beginsel de volledige heffingkorting bij de inhouding op het reguliere, periodieke loon is vergolden. Immers, bij de reguliere inhouding van loonheffing via de witte of groene tabel wordt rekening gehouden met 1/12e deel (bij maandelijkse inhouding, bij vierwekelijkse inhouding met 1/13e deel) van de algemene heffingskorting, inclusief afbouw. Dat in de tabel voor bijzondere beloningen geen rekening wordt gehouden met de heffingskortingen, en dus met de afbouw, kan inderdaad resulteren in het op de definitieve aanslag inkomstenbelasting bijbetalen – of minder terugontvangen – van belasting na afloop van het kalenderjaar.